FORTH MAG ฉบับที่3

บริษัทฟอร์ท คอปอเรชั่น จำกัด มหาชน กำหนดให้มีการจัดทำนิตยสาร FORTH MAG เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยสามารถ ดาวน์โหลดที่นี่

FORTH MAG ฉบับที่2

บริษัทฟอร์ท คอปอเรชั่น จำกัด มหาชน กำหนดให้มีการจัดทำนิตยสาร FORTH MAG เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยสามารถ ดาวน์โหลดที่นี่

FORTH MAG ฉบับที่1

บริษัทฟอร์ท คอปอเรชั่น จำกัด มหาชน กำหนดให้มีการจัดทำนิตยสาร FORTH MAG เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยสามารถ ดาวน์โหลดที่นี่

FORTH เข้าร่วมงาน SUBCON THAILAND 2018

            เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ ในงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน SUBCON THAILAND 2018 “ต่อยอดธุรกิจ พบผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพ” ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)     ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก, …

สถาบันวิทยาการ สวทช. และคณะ เข้าศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

     วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานการออกแบบและ ผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) รวมทั้งมีความชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสามารถให้ความรู้ ข้อคิด รวมทั้งประสบการณ์   …

โครงการมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมกับผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยส่งมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภค และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย เลขที่ 646 หมู่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ในนามของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมกับคณาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ …

โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้สมัครงานกับทางบริษัทได้โดยตรง และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับนักศึกษาที่ไม่รู้จัก ได้รู้จักทางบริษัทฯ มากขึ้น เรียบเรียงโดย: …