นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2563

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ FORTH)

บริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) (บริษัท)ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้าและ/หรือคู่ค้า ตลอดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่านซึ่งวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมการจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น นั้น บริษัทปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ บริษัทจะประกาศไว้ ณ ที่ทำการบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

๑. ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
๒.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัท (ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อ) ซึ่งรวมถึง ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนของบุคคลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ
๓.รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารหรือหลักฐานที่ได้นำส่งให้กับบริษัททุกช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๔. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม ๑, ๒ และ ๓ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของบุคคลคนนั้นหรือของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเท่านั้น ซึ่งบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ใช้ อาจจะประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการจัดเก็บรวบรวม เว้นแต่
๑. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
๒. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
๓. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
๔. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
๕. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
๖. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎระเบียบของบริษัทกำหนด หรือตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็นต้น หรือจนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อสิทธิและประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด และบริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่
๑. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
๒. ได้รับความยินยอมจากท่าน
๓. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
๔. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
๕. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของท่านบริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังนี้
๑. กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของบริษัท
๒. ผู้รับเหมา/คู่สัญญา:ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์ บริษัทจะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้นป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัท
๓. องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้วย

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัทหรือการขายกิจการ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและทั้งหมดที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมหรือสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
๒. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
๓. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

โดยท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ และในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน ๓๐วันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสาร : 0-2265-6799 อีเมล :webmaster@forth.co.th