คณะฝึกอบรม EFC4 จาก สวทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน การออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า

คณะฝึกอบรม EFC4 จาก สวทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน การออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC4) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตสถานีประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) รวมทั้งมีความชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสามารถให้ความรู้ ข้อคิด รวมทั้งประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

• ผู้เขียนข่าวสาร: คุณสมชาย คุ้มสา
• ผู้ให้ภาพถ่าย: คุณคีตะกานต์ มหาคีตะ